Regulamin

Regulamin Systemu Zarządzania Klubem Sportowym "SportsManago"

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako "Regulamin") określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegających na udzieleniu dostępu do Systemu przez sieć Internet oraz przetwarzaniu Danych zgromadzonych w Systemie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Umowy i przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem ("Umowa") – chyba, że między Usługodawcą a Użytkownikiem została zawarta odrębna umowa. W przypadku zawarcia odrębnej umowy niniejszy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu i odrębnej umowy – pierwszeństwo mają postanowienia odrębnej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie – stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Administrator Konta – Użytkownik posiadający uprawnienia do administracji Kontem,
  2. Cennik – oferta Usługodawcy, przedstawiająca porównanie funkcjonalności i cen Wariantów Abonamentowych, udostępniona w wersji elektronicznej na Stronie internetowej,
  3. Dane – wprowadzone przez Użytkownika dane, w tym dane osobowe, zgromadzone w Systemie,
  4. Hasło – ciąg liter, znaków specjalnych (myślnik, podkreślnik) oraz cyfr o minimalnej długości 6 znaków – określony przez Użytkownika, tylko jemu znany i przypisany do Użytkownika, wymagany do zalogowania się do Systemu przez Użytkownika,
  5. Konto – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Systemu, w wybranym przez Użytkownika wariancie – przy czym możliwe są następujące warianty:
   1. Konto Standard – płatny wariant Konta zawierający podstawowe funkcje,
   2. Konto Extended – płatny wariant Konta zawierający dodatkowe funkcje,
   3. Konto Rodzic – typ Konta dla rodziców i zawodników,
   4. Konto Manager – typ Konta dla managerów,
   5. Konto Trener – typ Konta dla trenerów,
  6. Login (Identyfikator) – indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika w Systemie,
  7. Minimalne Wymogi Sprzętowe – urządzenie posiadające dostęp do sieci internet, wyposażone w przeglądarkę stron internetowych, obsługującą HTML5 oraz Flash (na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu wymogi te spełniają m.in.: [***]
  8. Okres Abonamentowy – okres korzystania z Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową,
  9. Okres Próbny – okres kolejnych 14 dni kalendarzowych następujących bezpośrednio po Rejestracji, w czasie których Użytkownik korzysta bezpłatnie z Systemu w zakresie wybranego typu Konta Standard lub Extended,
  10. Opłata Abonamentowa – roczna opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości wynikającej z wybranego Wariantu Abonamentowego,
  11. Panel Ustawień Konta – będąca częścią Systemu podstrona, na której Administrator Konta może edytować ustawienia Konta,
  12. Rejestracja – jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, wykonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie internetowej,
  13. Strona internetowa – strona www.sportsmanago.pl oraz wszelkie podstrony i strony powiązane,
  14. System – utrzymywany i rozwijany przez Usługodawcę system teleinformatyczny umożliwiający wprowadzenie, gromadzenie i przetwarzanie określonych danych teleinformatycznych związanych z prowadzeniem klubu sportowego, z którego zasadach wynikających z Regulaminu lub Umowy korzysta Użytkownik,
  15. Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie lub Umowie,
  16. Usługodawca – Witold Dyjur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Dyjur Unlimited Witold Dyjur" z siedzibą w Wysokiej (52-200) przy ulicy Cztery Podkowy 5/12, NIP: 612-168-57-09, REGON: 020818185,
  17. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę; w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych osoby te reprezentowane są przy akceptacji Regulaminu przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych,
  18. Wariant Abonamentowy – typ odpłatnego Konta Standard lub Extended wybrany przez Użytkownika,
  19. Zmiana Parametrów Konta – ulepszenie Konta dokonane na żądanie Użytkownika, polegające na zwiększeniu jego funkcjonalności, poprzez wybór jednego z typów Konta Standard lub Extended oraz dokonanie odpowiedniej opłaty; ulepszenie następuje w chwili otrzymania przez Usługodawcę wiadomości o wpłacie kwoty w wysokości ustalonej w cenniku,
  20. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),
  21. Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  22. Przetwarzanie danych osobowych -  wszystkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO.
 5. Podmiotem świadczącym Usługi określone w Regulaminie jest Usługodawca. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, chyba ze zawarta na piśmie Umowa stanowi inaczej. Usługodawca ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich przy bieżącej obsłudze Systemu oraz Strony internetowej.

§ 2 [ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY]

 1. Korzystając z Systemu oraz zamawiając Usługę lub uzyskując dostęp do Systemu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Stronie internetowej przed zawarciem Umowy lub uzyskaniem dostępu do Systemu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Akceptacja postanowień Regulaminu następuję:
  1. w przypadku akceptacji wyrażanej podczas Rejestracji Konta – poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub zaznaczenie opcji "akceptuję Regulamin",
  2. w pozostałych przypadkach – poprzez faktyczne korzystanie z Systemu; Usługodawca faktyczne korzystanie z Systemu traktuje jako oświadczenie o zaznajomieniu się z jego treścią i akceptacji jego postanowień od chwili pierwszego skorzystania z Systemu – a Użytkownik wyraża na to zgodę.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do Konta oraz Usług oferowanych przez System jest dokonanie Rejestracji Konta przez Użytkownika. Dostęp do Konta oraz Usług mają także Użytkownicy, którzy otrzymali dostęp do konta na podstawie dyspozycji Administratora Konta.
 4. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż poprawne korzystanie z funkcjonalności Systemu jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia Minimalnych Wymogów Sprzętowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia bądź problemy techniczne w sprzęcie komputerowym wykorzystywanym przez Użytkownika, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Systemu oraz Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik:
  1. umyślnie naruszenia postanowienia Umowy lub Regulaminu,
  2. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
  3. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w Systemie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu.

§ 3 [REJESTRACJA KONTA]

 1. Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie internetowej – przynajmniej w zakresie pól oznaczonych jako "obowiązkowe" (Wariant Abonamentowy, indywidualna nazwa konta – Login, adres poczty elektronicznej Użytkownika, Hasło). Po wypełnieniu formularza Użytkownik powinien go zatwierdzić przyciskiem "Gotowe".
 2. W ciągu 48 godzin od chwili wykonania czynności opisanych w ust. 1 powyżej – Użytkownik otrzyma, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – przesyłkę zawierającą potwierdzenie Rejestracji oraz tzw. link aktywacyjny. Otwarcie tzw. linku aktywacyjnego w przeglądarce jest konieczne do przeprowadzenia aktywacji Konta Użytkownika. Z chwilą aktywacji możliwe jest pełne wykorzystanie Systemu oraz Usług. W przypadku braku aktywacji Konta w trakcie 7 dni od dnia dokonania czynności opisanych w ust. 1 powyżej – dane rejestracyjne są usuwane z Systemu.
 3. Od chwili aktywacji Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z Systemu nieodpłatnie przez Okres Próbny.
 4. Po upływie Okresu Próbnego dalsze korzystanie z Systemu jest odpłatne. W tym celu użytkownik powinien dokonać wyboru Wariantu Abonamentowego i wnieść Opłatę Abonamentową wynikającą z Cennika obowiązującego w dniu zakończenia Okresu Próbnego. Brak wyboru Wariantu Abonamentowego, a także niewniesienie Opłaty Abonamentowej powoduje utratę prawa do korzystania z Systemu i jego funkcjonalności. W takim przypadku po upływie 7 dni od dnia upływu Okresu Próbnego Usługodawca usunie Konto z Systemu.
 5. Wybór Wariantu Abonamentowego wymaga uzupełniania danych rejestracyjnych o: [***].
 6. Użytkownik dokonując Rejestracji oraz uzupełniając dane rejestracyjne ma obowiązek podania danych zgodnych z prawdą, aktualnych i dokładnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Obowiązkiem Użytkownika jest także zagwarantowanie poufności Hasła. Usługodawca będzie traktował wszystkie treści oraz zamówienia Usług złożone przy użyciu Loginu Użytkownika oraz Hasła Użytkownika jako złożone przez Użytkownika – na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji adresu poczty elektronicznej – co możliwe jest w Panelu Ustawień Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca będzie kierował wszelkie informacje związane ze świadczeniem Usług na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przyjmując w razie wątpliwości, iż informacje te zostały skutecznie doręczone Użytkownikowi.
 8. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę Opłaty Abonamentowej rozpoczyna się Okres Abonamentowy. Przed jego zakończeniem Użytkownik powinien wnieść Opłatę Abonamentową za kolejny Okres Abonamentowy. W przypadku braku wniesienia Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres Abonamentowy Usługodawca uprawniony jest do zablokowania wszystkich Kont Użytkownika z chwilą zakończenia Okresu Abonamentowego, za który została uiszczona Opłata Abonamentowa – a po upływie kolejnych 7 dni – do usunięcia Kont Użytkownika i jego Danych z Systemu.
 9. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przed zakończeniem Okresu Abonamentowego jest skuteczne z chwilą zakończenia tego Okresu Abonamentowego.

§ 4 [BEZPIECZEŃSTWO USŁUG, PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG]

 1. Usługi realizowane są przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci internet. Z uwagi na techniczne uwarunkowania tej sieci Usługodawca ma ograniczone możliwości kontrolowania transmisji danych przez internet – niemniej dołoży starań, aby transmisja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Systemem odbywała się w sposób bezpieczny, tj. aby informacje zostały przesłane z zachowaniem ich poufności i kompletności.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Systemu oraz Danych odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa.
 3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany na Stronie internetowej.
 4. Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Systemu oraz sprawność jego działania – Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w działaniu Systemu oraz świadczonych Usług. Planowe przerwy techniczne Usługodawca będzie starał się przeprowadzać w godzinach nocnych – dokładając starań o maksymalne skrócenie czasu niedostępności Systemu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie niezależnych od Usługodawcy osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób trzecich, za których działanie lub zaniechanie Usługodawca odpowiada jak za własne.

§ 5 [KORZYSTANIE Z SYSTEMU]

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. ' . __('korzystania z Systemu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu,') . '
  2. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,
  3. korzystania z Systemu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Systemu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego; wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną,
  5. niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdym stwierdzonym przypadku przełamania zabezpieczeń, naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Systemu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownikowi zabronione jest:
  1. umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej,
  2. podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. podejmowanie działań mających na celu próbę pozyskanie dostępu do danych nienależących do Użytkownika (takich jak obejście lub przełamanie systemu autoryzacji, obejście lub przełamanie zabezpieczeń) lub próbę zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Systemu (w tym próbę pozyskanie kodów źródłowych Systemu).
 3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działania prowadzone przy wykorzystaniu Danych w związku z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim.
 4. Usługodawca uprawniony jest do ograniczenia oraz pozbawienia dostępu Użytkownika do Systemu i jego zasobów oraz Usług, także ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu. W szczególności uprawnienie to przysługuje Usługodawcy w następujących przypadkach:
  1. naruszenia za pośrednictwem Konta lub Systemu dóbr osobistych, w tym zwłaszcza dóbr osobistych innych Użytkowników,
  2. podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z powszechnie akceptowanymi zasadami współżycia społecznego, sprzecznych z zasadami korzystania z sieci internet (tzw. Netykieta), sprzecznych z celami utworzenia Systemu,
  4. podjęcia przez Użytkownika działań naruszających dobre imię Usługodawcy,
  5. naruszenia obowiązków wynikających z § 3 ust. 6,
  6. próby uzyskania prawa do korzystania z Systemu przez Użytkownika, który został pozbawiony prawa do korzystania z Systemu (za wyjątkiem powtórnej rejestracji Użytkowników, którzy uzyskali wyraźną zgodę Usługodawcy na powtórną rejestrację).
 5. W przypadkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, uiszczona Opłata Abonamentowa nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi. Nie dotyczy to osób, o których mowa w art. 221 kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik uprawniony jest do złożenia dyspozycji usunięcia Konta, zrzekając się tym samym prawa do dalszego korzystania z Konta. Realizacja tej dyspozycji ma charakter nieodwracalny. W takiej sytuacji ustęp 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 6 [ZASADY ODPŁATNOŚCI]

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Systemu odpłatnie – za wyjątkiem korzystania z Systemu w ramach Okresu Próbnego.
 2. Na Stronie internetowej Usługodawca zamieszcza aktualny Cennik, obejmujący wskazanie ceny poszczególnych Wariantów Abonamentowych.
 3. Usługodawca upoważniony jest do zmiany Cennika – z tym zastrzeżeniem, że zmiana Cennika nie uprawnia Usługodawcy do żądania dopłaty do Opłat Abonamentowych, które zostały uiszczone przed dniem zmiany Cennika (zmieniony Cennik obowiązuje dopiero od nowego Okresu Abonamentowego).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia Opłaty Abonamentowej "z góry", tj. przed rozpoczęciem Okresu Abonamentowego. Za pierwszy dzień Okresu Abonamentowego uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty Użytkownika na rachunku bankowym Usługodawcy. Okres Abonamentowy kończy się w dniu, który datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu Abonamentowego, a jeśli takie dnia w danym miesiącu nie ma – w ostatnim dniu tego miesiąca.
 5. Płatności Użytkownicy mogą dokonywać w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 82 1140 2004 0000 3802 5512 1202, a także za pośrednictwem serwisu DotPay. Usługodawca może wyrazić zgodę na dokonanie płatności w innej formie. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Panelu Ustawień Konta.
 6. Wpłaty dokonywane przez Użytkownika dokumentowane są przez Usługodawcę w formie faktury VAT. Faktura ta udostępniana jest w Systemie, a w razie zaznaczenia odpowiedniej opcji – także przesyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§ 7 [DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych służących ich zabezpieczeniu, adekwatnych do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu wykonania Umowy na Usługi oraz w celach kontaktowych. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w celu wskazanym w treści zgody.
 4. Przed zebraniem danych osobowych, jak również przed odebraniem zgody na ich przetwarzanie, Usługodawca podaje wszystkie wymagane prawem informacje i wskazuje:
  1. swoją tożsamość i dane kontaktowe,
  2. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania,
  3. informacje o odbiorcach danych,
  4. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,
  5. informacje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6. informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, dostępne są pod adresem https://sportsmanago.pl
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe jedynie w celach, dla których zostały zebrane.

§ 7 a [POWIERZENIE DANYCH DO PRZEWARZANIA]

 1. W celu i na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z art. 28 RODO, Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do Systemu (dalej w niniejszym paragrafie "Dane"), na warunkach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
 2. Użytkownik jest administratorem Danych gromadzonych w systemie, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO i oświadcza, że iż jest uprawniony (posiada podstawę prawną) do przetwarzania Danych, które zamieszcza w Systemie.
 3. Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym w rozumienia art. 4 pkt 8) RODO.
 4. Usługodawca w ramach Umowy świadczy Usługę polegającą na udzieleniu dostępu do Systemu w modelu SaaS (Software as a Service) – aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach Usługodawcy i jest udostępniana Użytkownikom przez Internet. 
 5. Użytkownik przy wykorzystaniu Systemu przetwarza Dane, na które składają się m.in. dane osobowe zawodników, rodziców i trenerów. Użytkownik przetwarza dane osobowe zwykłe oraz - w przypadku zawodników – może przetwarzać dane o stanie zdrowia.
 6. Użytkownik powierza Usługodawcy Dane do przetwarzania w celu i na potrzeby realizacji Umowy - w ramach:
  1. serwerów, oprogramowania oraz infrastruktury zarządzanej przez Usługodawcę,
  2. systemów zarządzanych przez Usługodawcę.
 7. Powierzenie obejmuje wszystkie kategorie oraz rodzaje danych osobowych, które Użytkownik wprowadzi do Systemu.
 8. Celem powierzenia jest administracja Systemem w zakresie:
  1. tworzenia kopii zapasowych serwerów,
  2. świadczenia wsparcia i pomocy technicznej na rzecz Użytkownika,
  3. przetwarzania danych osobowych przez oprogramowanie umieszczone na serwerach, a polegające na przekazywaniu tych danych pomiędzy różnymi elementami systemu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane zgodnie z niniejszym Regulaminem, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 10. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych, w szczególności zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 11. Usługodawca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych Danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 12. Usługodawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Użytkownika w wyniku niezgodnego z postanowieniami niniejszego paragrafu przetwarzania Danych przez Usługodawcę.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dostępu do Danych osób trzecich, które były konsekwencją udostępnienia lub nieodpowiedniego zabezpieczenia loginów i haseł do serwerów lub systemów przez Użytkownika.
 14. Usługodawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby, które dopuści do przetwarzania powierzonych Danych w celu realizacji niniejszej Umowy, będę do tego upoważnione oraz zobowiązane do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
 15. W miarę możliwości Usługodawca pomaga Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 16. Usługodawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych, bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 36 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 17. Użytkownik, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Usługodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych Danych spełniają postanowienia niniejszego paragrafu.
 18. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
 19. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych określonych w niniejszym paragrafie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Usługodawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Usługodawcę tych Danych.
 20. Usługodawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych wybranym podmiotom trzecim – podwykonawcom – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego paragrafu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając Użytkownikowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Usługodawcę na mocy niniejszego Regulaminu. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony Danych.
 21. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą w celu należytego wykonania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie oraz udzielania Usługodawcy niezbędnych informacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy.
 22. W przypadku wykorzystania sieci publicznej, Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zabezpieczonego połączenia zdalnego (VPN, SSL, szyfrowanie transmisji w przypadku połączeń z bazą danych). Wszystkie osoby dopuszczone/upoważnione przez Użytkownika do przetwarzania Danych, zobowiązane są do pracy w systemach Usługodawcy z użyciem uwierzytelnienia.
 23. Powierzone Dane będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy i przez okres jej obowiązywania. W przypadku zakończenia Umowy, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, usunie Dane z Systemu oraz zniszczy kopie Danych na wszelkich zawierających je nośnikach.
 24. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności RODO.

§ 8 [REKLAMACJE]

 1. Usługodawca pozostaje otwarty na dialog z Użytkownikami, którzy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszystkich sprawach dotyczących Systemu oraz Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej – kierując ją na adres wskazany na Stronie internetowej ("Kontakt") lub na adres korespondencyjny Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 4 lit. p) powyżej).
 2. W ten sam sposób Usługodawca przyjmuje wszelkiego rodzaju reklamacje. W przypadku korespondencji tradycyjnej – wskazane jest zamieszczenie na kopercie dopisku "Reklamacja", celem sprawnego nadania jej biegu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika lub jego firmę,
  2. Login Użytkownika,
  3. adres zamieszkania lub siedziby Użytkownika (ew. adres do korespondencji),
  4. aktualnie podany w Systemie adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  5. dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje Użytkowników Usługodawca rozpoznaje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca może zażądać od Użytkownika uzupełnienia reklamacji. Czas udzielenia odpowiedzi przez Użytkownika nie jest wliczany do czasu załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, z tym jednakże, że Użytkownik upoważniony jest oczywiście do dochodzenia swoich roszczeń względem Usługodawcy na drodze postępowania sądowego.

§ 9 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Wszelkie prawa autorskie do Systemu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do nazwy, domen internetowych, logotypów oraz innych materiałów Systemu stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownych umów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy, żadne elementy wchodzące w skład Systemu nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone lub udostępnione publicznie.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Systemu jedynie na warunkach określonych w Regulaminie oraz zawartej Umowie. Zawarcie Umowy nie stanowi jakiegokolwiek upoważnienia lub licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych, praw własności intelektualnej oraz innych materiałów dotyczących Systemu.

§ 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Usługodawca oświadcza, a Użytkownik akceptuje, że Usługodawca uprawniony jest do przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
 2. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu ani też zmieniać ich treści.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Usługodawcę w związku z Usługą, a ponadto wyłączone są uprawnienia Użytkownika wobec Usługodawcy z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – z zastrzeżeniem, iż postanowienia niniejszego ustępu nie nie dotyczą Użytkowników, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, a także sytuacji przewidzianych w art. 473 § 2 kodeksu cywilnego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z korzystaniem z Konta i wykonaniem umowy jest prawo polskie.
 6. Usługodawca upoważniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje na Stronie internetowej, a także poinformuje o tym Użytkownika podczas korzystania z Systemu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie:
  1. z chwilą wyrażenia zgody na zmieniony Regulamin przez Użytkownika,
  2. w razie nie otrzymania sprzeciwu użytkownika w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia Regulaminu na Stronie internetowej.
 7. Zmiana Regulaminu upoważnia Użytkownika do wypowiedzenia Umowy.